Go GIS

Go GIS ir ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) risinājums efektīvai ģeotelpisko datu pārvaldībai

Mēs esam izstrādājuši ĢIS risinājumu Go GIS, kuru izmanto jau vairāk nekā 25 Latvijas pašvaldības un pašvaldību uzņēmumi, kā arī dažādu līmeņu un atbildību speciālisti:

 • Būvvaldes darbinieki;
 • Teritoriju plānotāji;
 • Inženierkomunikāciju uzturētāji;
 • Komunālo saimniecību uzturētāji un apsaimniekotāji;
 • Pašvaldību īpašuma departamentu darbinieki.


Datu pieejamība

Mūsu izstrādātais ĢIS risinājums Go GIS nodrošina ātru ģeotelpisko datu pieejamību no dažādiem resursiem vienotā sistēmā un formātā.


Datu meklēšana

Objektu meklēšana pēc to tekstuālajām pazīmēm — sistēmā uzturēto objektu atribūtiem. Vairāku meklēšanas rezultātu sarakstu uzturēšana.


Atlasīto objektu eksports

Tabulas datu eksports CSV vai XLSX formātā.


Lietotāju administrēšana

Iespēja piešķirt dažādu līmeņu tiesības katram lietotājam atkarībā no viņa lomas, kompetences un pienākumiem. Iespēja jebkurā brīdī pievienot vai dzēst lietotājus.


Neierobežots slāņu skaits

Lai nodrošinātu efektīvu darbu, ir iespēja apskatīt informāciju un rīkoties ar to, izmantojot slāņu pārslēdzēju.


Izdruka

Pārskata shēmu un karšu izdrukas A4, A3 (portrets, ainava) izmēra PDF formātā. Modificējamas izdruku veidlapas un formatējums.


Pamatdati (VZD, LĢIA, ADTI un TAPIS)
 • Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (1:500) publicēšanas modulis. Ar automatizētu ADTI datu izmaiņu fiksāciju un ielādi datubāzē, ar datu pārbaudes un ielādes procesa nodrošināšanu līdz pat vairākām reizēm dienā.
 • TAPIS standarta teritorijas plānošanas informācijas publicēšanas modulis.
 • Kadastra grafisko datu publicēšanas modulis.
 • Adreses un adrešu reģistrs.
Plānošana un uzraudzība
 • Telpisks projektu attēlojums - attīstības ieceru un būvniecībā esošu objektu attīstības procesa pārraudzības veiksmīgai īstenošanai. Datu modulis tiek attīstīts Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu pašvaldību inovāciju atbalsta programmas "ZĪLE" ietvaros.
 • Specializētu telpisko objektu uzraudzības sistēmu izveide.
Ceļu infrastruktūra un inženierkomunikācijas
 • Ceļu un ielu tīkla uzturēšana un pārskati. Nodrošina atbilstību MK noteikumiem Nr. 1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” un paredzēto pārskatu veidošanu.
 • Brauktuves un ceļu infrastruktūra — apmales, ātrumvaļņi, borti, zālieni, ietves, veloceliņi, stāvlaukumi, nobrauktuves, tilti, satiksmes pārvadi un citi elementi.
 • Ceļu infrastruktūras elementi — luksofori, signālgalvas, videokameras, kontrolieri un citi objekti.
Nekustamo īpašumu pārraudzība

Datu modulis nekustamo īpašumu pārvaldības vienkāršošanai, t.sk. identificējot nomai pieejamos īpašumus.

Elektrotīkli un sakaru tīkli
 • Apgaismojuma saimniecība — kabeļi, stabi, prožektori, plafoni, sadales.
 • Elektroniskie sakaru tīkli — sakaru kabeļi, caurules, akas, vadi.
Labiekārtojums
 • Teritorijas labiekārtojuma plānošana un uzraudzība
 • Koki un apstādījumi
Virszemes ūdeņu meliorācija un lietus kanalizācija
 • Virszemes ūdeņu meliorācija un lietus kanalizācija — dīķi, caurtekas, grāvji, sūknētavas, lietus kanalizācijas vadi, skatakas un gūlijas, drenāžas, aku un elementu standartizētu klasifikatoru lietošana EN124, EN1433.
 • Hidrotehniskās būves — dambji, sūkņu stacijas, aizbīdņi, līmeņa mērītāji.
Ārējie inženierkomunikāciju tīkli un būves
 • Sadzīves kanalizācija — kanalizācijas vadi, akas, elementi, apkalpes robežas.
 • Ūdensvadi — ūdensvadi, ūdensvada infrastruktūras elementi, hidranti, apkalpes robežas.
 • Siltumtīkli — katlumājas, sūkņi, kameras, balsti, kompensatori, noslēgarmatūras, remonti, savienojumi, filtri, izlaides, individuālie siltummezgli, bojājumi.