Go GIS

   ir ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) risinājums efektīvai ģeotelpisko datu pārvaldībai, kuru ir izstrādājis SIA “SunGIS”. Go GIS kā preču zīme ir reģistrēta 20.12.2021.

SunGIS izstrādāto risinājumu Go GIS izmanto daudzviet Latvijas pašvaldības un pašvaldību uzņēmumi, tai skaitā dažādu līmeņu un atbildību speciālisti (būvvaldes darbinieki, teritoriju plānotāji, inženierkomunikāciju uzturētāji, nekustamā īpašuma departamenta darbinieki u.c.). Go GIS risinājums ļauj skatīt vienuviet ne tikai paša klienta uzturētos datus, bet arī ar sekojošu Latvijas institūciju atvērtajiem datiem:

 • Valsts zemes dienests – valsts adrešu reģistrs un kadastra dati;
 • TAPIS;
 • Lauku atbalsta dienests – lauku bloku dati;
 • Latvijas valsts ceļi;
 • Dabas aizsardzības pārvaldes OZOLS dati;
 • Valsts augu aizsardzības dienests – latvāņu izplatības dati.

Zemāk ir uzskaitīti dažādi Go GIS moduļi, kurus var kombinēt pēc savām vajadzībām.

Datu pieejamība

SunGIS izstrādātais ĢIS risinājums Go GIS nodrošina ātru ģeotelpisko datu pieejamību no interneta pārlūka un speciāli izstrādātiem QGIS projektiem. Go GIS sistēmas datu bāzei var pieslēgties arī no citām programmatūrām, kas nodrošina pieslēgšanos PostgreSQL datu bāzei.


Datu meklēšana

Objektu meklēšana pēc to tekstuālajām pazīmēm (sistēmā uzturēto objektu atribūtiem) un telpiskā vaicājuma (punkta, iezīmētās līnijas vai poligona).


Atlasīto objektu eksports

Tabulas datu eksports CSV vai XLSX formātā.


Lietotāju administrēšana

Iespēja piešķirt dažādu līmeņu tiesības katram lietotājam atkarībā no viņa lomas, kompetences un pienākumiem. Piešķirtās tiesības uz Go GIS datu bāzes tabulām lietotājs var redzēt savā profilā. Lietotāju administratoram iespējams jebkurā brīdī pievienot jaunus lietotājus, deaktivizēt esošos, mainīt piešķirtās tiesības. Go GIS sistēmai nav ierobežojumi lietotāju reģistrācijai – reģistrē tik, cik nepieciešams!


Neierobežots slāņu skaits

Lai nodrošinātu efektīvu darbu, ir iespēja apskatīt informāciju un rīkoties ar to, izmantojot slāņu pārslēdzēju, kurā slāņu secību var pārkārtot pēc savām vajadzībām. Datus tāpat var skatīt tabulu skatā.


Izdruka

Pārskata shēmu un karšu izdrukas A4, A3 (portrets, ainava) izmēra PDF formātā. Iespējams pievienot izdrukai nosaukumu un piezīmes.


Pamatdati (VZD, LĢIA, ADTI, TAPIS u.c.)
 • Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (1:500) publicēšanas modulis (ADTI) ar automatizētu datu izmaiņu fiksāciju un ielādi datubāzē, ar datu pārbaudes un ielādes procesa nodrošināšanu līdz pat vairākām reizēm dienā.
 • TAPIS - standarta teritorijas plānošanas informācijas publicēšanas modulis.
 • Kadastra grafisko datu publicēšanas modulis - reizi nedēļā tiek aktualizētas kadastra zemes vienības, būves, inženierbūves no VZD atvērtajiem datiem.
 • VARIS - ikdienu tiek aktualizētas VZD atvērtie valsts adrešu reģistra dati. Ietver ne tikai adrešu punktus, bet arī novadu, pagastu, pilsētu un ciemu robežas.

Pēc pieprasījuma var tikt pieslēgti: Dabas aizsardzības pārvaldes OZOLS dati, Lauku atbalsta dienesta lauku bloki, Latvijas valsts ceļu dati, Valsts augu aizsardzības dienesta latvāņu izplatības dati.

Ceļu un ielu infrastuktūra
 • Ceļu, ielu brauktuves un tīkls -  modulis ceļu un ielu infrastruktūras datu ievadei un uzturēšanai (ceļu un ielu asis, palīgasis, brauktuves, rekonstrukcijas). Tiek nodrošināti pārskatu izveide no ievadītajiem datiem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība” prasībām;
 • Ietves un labiekārtojums - ietvju un citu labiekārtojumu elementu, piemēram, atkritumu urnas, soliņi, pļaujamie zālāji, zaļās zonas, rotaļlaukumi, publiskās tualetes, pandusi u.c., uzskaitei un pārvaldei;
 • Ceļa zīmju reģistrs - ceļa zīmju, tai skaitā horizontālā marķējuma uzskaitei un pārvaldei;
 • Luksoforu reģistrs - luksuforu, signālgalvu, kontrolieru un citu saistīto objektu uzskaitei un pārvaldei;
 • Ceļu, ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls - ceļu apsekošanas darbību reģistrācija, ceļu un ielu remontu darbu uzskaite.
Inženierkomunikāciju moduļi ar atbalstu datu sagatavei iesniegšanai Valsts zemes dienesta Apgrūtināto teritorijas informācijas sistēmā (ATIS)
 • Sadzīves kanalizācija un decentralizētās kanalizācijas reģistrs -  akas, pašteces un spiedvadi, noslēgarmatūras, sūkņi, sūkņu stacijas, DKS un citi objekti;
 • Ūdensvada tīkli un elementi — akas, virszemes un pazemes posmi, noslēgarmatūras, urbumi, spices, ūdenstorņi, ūdens apstrādes stacijas un citu objektu uzskaite.
 • Siltumtīkli un elementi — aku, virszemes, pazemes, zem ēkām siltumtīklu, noslēgarmatūru, kameru, kanālu un citu objektu uzskaite un vizualizācija uz kartes;
 • Sakaru tīkli — video novērošanas kameru, komutācijas iekārto, antenu, radio releju līniju un citu objektu uzskaite un vizualizācija uz kartes.
 • Apgaismes tīkli un elementi — apgaismes un parka stabu, prožektoru, kabeļu, gaisvadu, aizsargcauruļu un citu objektu uzskaite un vizualizācija uz kartes.
 • Lietus kanalizācija un meliorācijas tīkls — aku, gūliju, tekņu, caurteku, posmu, grāvju, polderu un citu objektu uzskaite un vizualizācija uz kartes.
Nekustamo īpašumu un investīciju pārraudzībai
 • Nekustamie īpašumi -  pārraudzībā vai īpašumā esošo zemes vienību, būvju, telpu grupu un telpu uzskaite, palīgsaimniecību reģistrs, apsekoto īpašumu reģistrs;
 • Investīciju objekti -  investīciju objektu un to daļu uzskaite un vizualizācija uz kartes;
 • Būvniecības plāni, rekonstrukcijas un remonti - dažādu ar teritorijas attīstības plānošanu saistītu ieceru, projektu un plānu reģistrācijai un vizualizācijai uz kartes;
 • Telpisko pielikumu (projektu) reģistrs - DWG un DXF datņu augšupielādei Go GIS un to satura skatīšanai ar citiem Go GIS esošiem datiem.
Citi pašvaldības funkciju nodrošināšanai izstrādātie Go GIS moduļi
 • Civilā aizsardzība — civilās aizsardzības objektu reģistrācijai un vizualizācijai atbilstoši 07.11.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju”;
 • Kapsētu reģistrs — kapsētu, kapa vietu, apbedījumu vietu uzskaitei un vizualizācijai uz kartes;
 • Koku reģistrs - koku, koku rindu un grupu uzskaite un vizualizācija uz kartes;
 • Reklāmas - ārteplu reklāmas un ar to saistītās informācijas uzskaiti un vizualizāciju uz kartes;
 • Sabiedriskās kārtības pārkāpumi;
 • Satiksmes negadījumi.